Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky právnické osoby, společnosti Deadia Cosmetics s.r.o., Přípotoční 10a, 101 00 Praha 10-Vršovice, IČ 08506426, DIČ CZ08506426, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C320110, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese https://deadiacosmetics.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. https://deadiacosmetics.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1.  

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1.  

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. “Možnosti plateb”.
 2. “Ceník dopravy”.
 3. V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě, že bylo kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného.

6. PŘEPRAVA  A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. info@deadiacosmetics.cz) ideálně i s průvodními fotografiemi, které prokazují jak případné poškození obalu zásilky, tak i případné poškození produktů. Prodávající, pokud je mu takový postup přepravcem umožněn, na základě podkladů od kupujícího postoupí reklamaci u přepravce a poškozené produkty kupujícímu po domluvě nahradí.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Pokud má zboží při převzetí nedostatky (tj. neodpovídá čl. 7.2 obchodních podmínek, zejména neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, není dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci; není vhodné k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu množstvím, jakostí, životností, funkčností, kompatibilitou a bezpečností, které může kupující rozumně očekávat a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; není kompletní, tj. není dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži či jiných pokynů, které mohl kupující rozumně očekávat nebo jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8. POSTUP PŔI REKLAMACI

 1.  
 •  
 1. Reklamační řád“.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, s výjimkou odmítnutí při převzetí z důvodu zjevného poškození zboží, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. “Ochrana osobních údajů”.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje kupujícího nebudou sděleny nikomu mimo případů, které jsou popsány níže:

K osobním údajům kupujícího budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k osobním údajům kupujícího přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o osobních údajích kupujícího nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s osobními údaji kupujícího zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování osobních údajů kupujícího.

Osobní údaje kupujícího bude prodávající předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Prodávající odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování osobních údajů kupujícího. Zpracovatelé jsou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že osobní údaje kupujícího budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

Zpracovatelé jsou především účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci prodávajícího, kterým osobních údaje prodávající předává, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb – poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou kupující v rámci smluvního vztahu po prodávajícím požaduje, rozhodne prodávající využít nějakého subdodavatele, může osobní údaje kupujícího v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

Prodávající je rovněž oprávněn osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abych zabránil trestnému činu a snížil riziko v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považuje za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetku prodávajícího, jeho partnerů nebo kupujícího. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A  UKLÁDÁNÍ  COOKIES

 1.  

12. DORUČOVÁNÍ

 1.  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. info@deadiacosmetics.cz, tel. číslo společnosti: +420 734 716 376

Příloha č. 1

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Moje jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………… Moje adresa: ……………………………………………………………………………………………… Můj telefon a e-mail: …………………………………………………………………………………

Deadia Cosmetics s.r.o. IČ: 08506426 Přípotoční 10a, 101 00 Praha 10-Vršovice

V…………………………………… datum: …………………………………………

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení, dne ………………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu https://www.deadiacosmetics.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (identifikace zboží).

Toto zboží jsem převzal/a dne ……………………… Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………… korun a ………… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.: ……………………………………………………………………………………………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem …………………….……………………………………… (vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu

Příloha č. 2

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Moje jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………… Moje adresa: ……………………………………………………………………………………………… Můj telefon a e-mail: …………………………………………………………………………………

Deadia Cosmetics s.r.o. IČ: 08506426 Sportovní 4, Praha 10, 10100

V…………………………………… datum: …………………………………………

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení, dne ………………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu https://www.deadiacosmetics.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (identifikace zboží).

Toto zboží jsem převzal/a dne ………………………

Tímto zboží reklamuji, neboť má následující vady………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A žádám (vyberte variantu):

Opravu věci/slevu z kupní ceny/novou věc/odstoupit od smlouvy

S pozdravem …………………….……………………………………… (vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu